Sukuseura Lipsanen säännöt.

1 §. Yhdistyksen nimi on Sukuseura Lipsanen ja sen kotipaikka on Juvan kunta.

2 §. Yhdistyksen tarkoituksena on elvyttää ja ylläpitää suvun jäsenten yhteenkuuluvaisuuden tunnetta ja vaalia suvun perinteitä.

3 §. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää suku- y.m. kokouksia ja tilaisuuksia, joissa jäsenet voivat tutustua toisiinsa, kerää, luetteloi ja tallettaa sukua koskevaa asiakirja- y.m. aineistoa sekä esineistöä, hoitaa suvun tutkimusta ja luettelointia sekä pitää sukukirjaa suvun jäsenistä ja avustaa käytettävissä olevin varoin tai muulla tavoin avun tarpeessa olevien jäsentensä opinto ja tutkimustyötä sekä toimii suvun kokoelmien ja muistomerkkien aikaansaamiseksi ja ylläpitämiseksi. Tarkoitustaan varten yhdistys voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja sekä perustaa rahastoja ja säätiöitä.

4 §. Yhdistyksen jäseneksi voi päästä jokainen, joka polveutuu Juvan Lipsasista, sekä hänen aviopuolisonsa ja lapsensa. Jäsenet hyväksyy sukuneuvosto. Yhdistys voi valita kunniajäsenekseen jäsenen, joka on toiminnallaan erityisesti edistänyt yhdistyksen tarkoitusperiä. Jäsenen on suoritettava yhdistykselle, jäsenmaksu, jonka suuruuden varsinainen sukukokous määrää. Sukuneuvosto voi harkintansa mukaan vapauttaa jäsenen jäsenmaksun suorittamisvelvollisuudesta.

5 §. Yhdistyksen hallituksena toimii sukuneuvosto, johon jokainen yhdistyksen äänioikeutettu jäsen on vaalikelpoinen. Yhdistyksen vuosikokous, jota kutsutaan varsinaiseksi sukukokoukseksi, valitsee sukuneuvoston vanhimman, joka on puheenjohtaja, hänen varamiehensä eli varapuheenjohtajan, sihteerin, joka toimii taloudenhoitajana sekä vähintään neljä (4) ja enintään kuusi (6) muuta jäsentä. Sukuneuvoston toimikausi kestää seuraavaan varsinaiseen sukukokoukseen. Sukuneuvosto on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä on saapuvilla, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna. Sukuneuvosto voi keskuudestaan asettaa työvaliokuntia hoitamaan määrättyjä tai juoksevia asioita.

6 §. Yhdistyksen nimen kirjoittaa suvunvanhin tai varamies kumpikin erikseen. Kassa- asioissa kirjoittaa taloudenhoitaja yhdistyksen nimen yksin.

7 §. Yhdistyksen tilit päätetään kalenterivuosittain ja ne on jätettävä toiminnan tarkastajan tarkastettavaksi viimeistään seuraavan maaliskuun aikana. Toiminnan tarkastajan lausunto yhdistyksen hallinnosta ja tileistä on jätettävä sukuneuvostolle viimeistään seuraavan toukokuun kuluessa. Milloin toiminnan tarkastaja havaitsee muistuttamista tilien ja hallinnon hoidosta ja katsoo ylimääräisen kokouksen pitämisen tarpeelliseksi, on sukuneuvoston kutsuttava ylimääräinen sukukokous koolle 8§:ssä mainitulla tavalla.

8 §. Yhdistyksen vuosikokous eli varsinainen sukukokous pidetään sukuneuvoston kutsumana ja sen määräämässä paikassa ja aikana huhti - syyskuun kuluessa joka toinen vuosi ja on siitä ilmoitettava yhdistyksen jäsenille lähetettävällä kirjeellä tai muilla mahdollisilla tavoilla. Muihin sukukokouksiin kutsutaan jäsenet samalla tavalla.

9 §. Varsinaisessa sukukokouksessa todetaan onko yhdistys kutsuttu kokoukseen tavalla ja kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus, valitaan kokoukselle puheenjohtaja, mikäli suvunvanhin tai varamiehensä ei voi johtaa puhetta, pöytäkirjan pitäjä ja kaksi pöytäkirjan tarkastajaa, esitetään sukuneuvoston kertomus yhdistyksen toiminnasta ja päätetään sen hyväksymisestä, esitetään tilit ja toiminnan tarkastajan lausunto varsinaisten sukukokousten väliseltä ajalta ja päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta sekä tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä sukuneuvostolle ja yhdistyksen toimihenkilöille, päätetään mahdollisista toimenpiteistä, joihin edellisen toimintakauden hallinto ja tilinpito antavat aihetta, päätetään jäsenmaksuista alkavaa toimintakautta varten, päätetään toimihenkilöiden palkkioista ja korvauksista, valitaan sukuneuvosto: suvunvanhin, hänen varamiehensä, sihteeri- taloudenhoitaja sekä. muut jäsenet, ottaen huomioon, että sukuneuvostoon tulee mahdollisuuden mukaan jäseniä suvun eri haaroista, valitaan toiminnan tarkastaja ja hänelle varahenkilö, käsitellään muut sukuneuvoston ja yksityisten suvun jäsenten sukukokoukselle käsiteltäväksi esittämät asiat. Kokouksen muun ohjelman tulee mikäli mahdollista, liittyä yhdistyksen tarkoitusperiin.

10 §.Sukukokouksessa on jokaisella yhdistyksen läsnäolevalla täysi-ikäisellä jäsenellä, joka on maksanut jäsenmaksunsa tai siitä vapautettu, yhtäläinen äänioikeus. äänestys on avoin ellei kokous jossakin asiassa päätä käyttää suljettua lippuäänestystä. Päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä ellei laissa tai näissä säännöissä ole toisin määrätty. äänten mennessä tasan, vaali ratkaistaan arvalla, muissa asioissa ratkaisee puheenjohtajan ääni. Sukuneuvoston ja työvaliokunnan kokouksessa menetellään samalla tavalla.

11 §.Päätös näiden sääntöjen muuttamisesta, yhdistyksen purkamisesta ja kiinteistön ostamisesta, myynnistä tai kiinnittämisestä tai muista tärkeydeltään näihin verrattavista asioista voidaan tehdä vain, kun asia on erikseen mainittu sukukokouksen kokouskutsussa. Päätökseen sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta, jotta se tulee voimaan, vaaditaan vähintään kaksi kolmasosaa äänestyksessä annetuista äänistä.

12 §.Jos yhdistys purkautuu, on siitä päättävän kokouksen samalla päätettävä yhdistyksen omaisuuden käyttämisestä yhdistyksen tarkoitusperiä vastaavalla tavalla. Tätä koskeva päätös tehdään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Ellei nimenomaista päätöstä tästä ole tehty, lankeavat yhdistyksen varat, arkisto ja muu omaisuus Suomen Sukututkimusseuralle tai sitä vastaavalle rekisteröidylle järjestölle.

13 §.Muutoin noudatettakoon yhdistyksistä voimassaolevaa lakia.